10 จว. เตรียมรับน้ำท่าไหล

วันที่ 12 ก.ย.2565 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รับการประสานจากกรมชลประทาน ประกอบกับกองอำนวยการน้ำ แ ห่ ง ชาติได้มีประกาศฉบับที่ 38/2565 แจ้งว่าในวันที่ 11-17 ก.ย.จะมีฝนตกต่อเนื่อง และตกหนักบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ทำให้มีน้ำท่าไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระ ย า เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระ ย า ม ีปริมาณระหว่าง 2,100-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงมีความจำเป็นต้อง ป รั บ เพิ่มการระบายน้ำไหล ผ่ า น เขื่อนเจ้าพระ ย า ในอัตรา 1,800-2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.2565 ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ

บริเวณคลองโผงเผง จ.อ่างทอง คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธ ย า และต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธ ย า (แม่น้ำน้อย) จ.ปทุมธานี และจ.นนทบุรี มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.40-0.60 เมตร ในช่วงวันที่ 16-17 ก.ย. ทั้งนี้หากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหล ผ่ า น เขื่อนเจ้าพระ ย า ม ากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป

กอปภ.ก โดย ปภ.จึงได้แจ้ง 10 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระ ย า ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธ ย า ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพฯ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระ ย า เพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำ ผ่ า น ท้ายเขื่อนเจ้าพระ ย า อ ย่ า งต่อเนื่อง โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระ ย า และแม่น้ำน้อย พร้อมแจ้ง เ ตื อ น ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำ

โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร และพื้นที่จุด เ สี่ ย ง ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำ อ ย่ า งใกล้ชิด รวมถึงแจ้ง เ ตื อ น ผู้ประกอบกิจการในแม่น้ำ อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร ท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะ ตลอดจนแจ้งจังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วย เ ห ลื อ ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ท้ายนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้ง เ ตื อ น ภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” และหากได้รับความ เ ดื อ ด ร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วย เ ห ลื อ ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วย เ ห ลื อ โดยด่วนต่อไป

10จวน้ำท่าไหล

Leave a Reply

Your email address will not be published.