เช็กเลย ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หากไม่ผ่านต้องทำอย่างไรบ้าง

วันที่ 6 กันยายน 2565 มีรายงานว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือ บัตรคนจนรอบใหม่ ที่เริ่มเปิดรับลงทะเบียนวันแรก เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์

กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นคนโสดหรือไม่มีครอบครัว สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โดยไม่ต้องนำเอกสารไปยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์จะต้องใช้ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนในการกรอกข้อมูล และข้อมูลอื่นๆ ที่กำหนด

เมื่อลงทะเบียนตามขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วระบบจะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” ขอให้ผู้ลงทะเบียนเข้ามาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์อีกครั้ง โดยกดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

กรณีผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกัน แต่เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้วจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่คู่สมรสและบุตรที่ไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียนด้วย

อย่างไรก็ดี ในกรณีคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัว ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก็ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน

  1. ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน

อย่างไรก็ดี ในกรณีคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัว ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก็ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียน

การลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

ผู้ลงทะเบียนสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้ หนังสือมอบอำนาจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ หรือ (คลิกที่นี่) หรือติดต่อขอรับได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วย

โดยการเปิดรับลงทะเบียนในครั้งนี้จะจัดให้มีผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนตามจุดรับลงทะเบียน โดยจะเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อความคุ้นเคยกับผู้ลงทะเบียนและสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังมีความร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ในการลงทะเบียน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

รอบที่ 1 หากลงทะเบียนช่วง วันที่ 5-8 กันยายน 2565 จะประกาศผลการลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2565

รอบที่ 2 หากลงทะเบียนช่วง วันที่ 9-15 กันยายน 2565 จะประกาศผลการลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

รอบที่ 3 หากลงทะเบียนช่วง วันที่ 16-22 กันยายน 2565 จะประกาศผลการลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

รอบที่ 4 หากลงทะเบียนช่วง วันที่ 23-29 กันยายน 2565 จะประกาศผลการลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

รอบที่ 5 หากลงทะเบียนช่วง วันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565 จะประกาศผลการลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

รอบที่ 6 หากลงทะเบียนช่วง วันที่ 7-13 ตุลาคม 2565 จะประกาศผลการลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

รอบที่ 7 หากลงทะเบียนช่วง วันที่ 14-19 ตุลาคม 2565 จะประกาศผลการลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

หากตรวจสอบแล้ว พบว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ในช่วงเดือนมกราคม 2566 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งวันประกาศผลให้ทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ หากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน แล้วพบว่า การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียน/ครอบครัว ที่ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียน หรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ซึ่งไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้

โดยการตรวจสอบสถานะใน รอบที่ 8 จะเป็นรอบสำหรับการแก้ไขข้อมูลเท่านั้น คือ 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 65 และจะประกาศผลการลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

กรณีประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่าน ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์โครงการฯ และติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลโดยตรง

สำหรับ ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนจะต้องยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์การยืนยันตัวตน (Full E KYC) โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน

สำหรับระยะเวลาโครงการ

วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565

เปิดรับลงทะเบียน ผ่านทางเว็บไซต์ และหน่วยงานที่รับลงทะเบียน

เดือนกันยายน 2565 ประกาศผลการลงทะเบียน และตรวจสอบความสัมพันธ์ครอบครัวผ่านเว็บไซต์

หากข้อมูลถูกต้อง > รอตรวจสอบคุณสมบัติ

หากข้อมูลไม่ถูกต้อง > แก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียน

เดือนมกราคม 2566 ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์

หากผ่าน > รอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ

หากไม่ผ่าน > จะไม่ได้รับสิทธิ์ แต่สามารถอุทธรณ์ได้

เดือนมกราคม 2566 ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ ผ่านช่องทางดังนี้

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารออมสิน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง จะประกาศให้ทราบต่อไป ว่าสามารถใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ได้เมื่อไหร่.

Leave a Reply

Your email address will not be published.