ดูชัดๆ บัตรประชาชนหมดอายุ ใช้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ได้หรือไม่

5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ซึ่งการลงทะเบียนในรอบนี้ สามารถลงทะเบียนได้สองช่องทาง คือ ทางออนไลน์ หรือ ผ่านเว็บไซต์ และ ลงทะเบียนผ่านทางหน่วยงานที่เปิดบริการลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน อย่างไรก็ตามเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน เตรียมเอกสารให้พร้อมตามที่ทางโครงการกำหนด

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ปัญหา และ คำถามที่พบบ่อย

ผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้ว ต้องมายื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียนหรือไม่

1-. ผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัว จบขั้นตอนที่เว็บไซต์โดยไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยรับลงทะเบียน

2-. ผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวต้องเดินทางมาแสดงตัวตน และนำแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ลงนามครบถ้วน มายื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และเลือกหน่วยรับลงทะเบียนที่จะไปแสดงตัวตนและยื่นเอกสารแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่เลือกไว้ได้หรือไม่

ผู้ลงทะเบียนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการยื่นเอกสารลงทะเบียนได้ และไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นเอกสารผ่าน Website ก่อนที่จะเข้าไปยื่นเอกสาร ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ทั้งนี้ หากผู้ลงทะเบียนได้ยื่นเอกสารประกอบการลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียน และได้รับหลักฐานยืนยันการลงทะเบียน (ส่วนที่ 11) แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ยื่นเอกสารได้

กรณีของผู้ลงทะเบียน

บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ สามารถใช้ลงทะเบียนได้หรือไม่

บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ สามารถใช้ลงทะเบียนได้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจาตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ของ CV-19 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 65

ผู้ลงทะเบียนที่บัตรประชาชนแบบเก่าไม่ใช่ Smartcard สามารถลงทะเบียนได้หรือไม่

สามารถลงทะเบียนผ่านหน่วยรับลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนได้ ทั้งนี้แนะนำให้ผู้ลงทะเบียนเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเป็นแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เนื่องจากหากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการจะต้องมีขั้นตอนในการยืนยันตัวตนที่จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card

หากผู้ลงทะเบียนยืนยันการลงทะเบียนแล้วสามารถแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่

หากยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดได้ อย่างไรก็ดี หากผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบว่า ผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ (เนื่องจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนหรือข้อมูลสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง) ผู้ลงทะเบียนสามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารประกอบไว้เท่านั้น

ขอบคุณข้อมูล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published.